Regulamin - Maildom
Przewiń do góry

Regulamin Maildom.pl

 

Słowniczek

Serwis, Usługa – aliasy dla usługi „Maildom”, zdefiniowanej w punkcie 1.1 regulaminu.

Administracja Maildom – przedsiębiorstwo wskazane w punkcie 1.2 regulaminu.

Klient – podmiot, który poprzez akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do usługi Maildom. Klientem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://maildom.pl/regulamin.html

Umowa ramowa – umowa o warunkach współpracy Klienta z Administracją Maildom, zawierana na podstawie niniejszego regulaminu.

Umowa o świadczenie usług – umowa zaistniała w wyniku zakupu dostępu do wersji Premium usługi przez Klienta, zawierana na podstawie niniejszego regulaminu.

1. Definicja usługi

1.1. Czym jest Maildom?

Maildom to usługa umożliwiająca otrzymywanie powiadomień email o nowych okazjach spełniających kryteria okazji określone przez Maildom. Usługa jest dostępna jest pod adresem internetowym https://maildom.pl .

1.2. Kim jest administrator?

Maildom jest usługą świadczoną i administrowaną przez przedsiębiorstwo Jankowski Group z siedzibą przy ul. Dworcowej 22/13, 50-456 Wrocław, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG NIP PL6222584938, Regon 300777587.

Adres do korespondencji:

Jankowski Group

ul. Dworcowa 22/13

50-456 Wrocław

kontakt@maildom.pl

2. Warunki świadczenia usług

2.1. Uwarunkowania techniczne

Maildom jest dostępny przez najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Firefox, Safari, Opera i Edge dla systemów Windows, Mac oraz Linux, a także przez przeglądarki mobilne Firefox, Chrome i Safari.

Internet Explorer nie jest wspierany – zalecamy zainstalowanie poprawki systemu Windows zawierającej Microsoft Edge bądź użycie innej przeglądarki.

Do korzystania z aplikacji Maildom potrzebne jest konto założone pod adresem https://maildom.pl/za-darmo lub https://maildom.pl/premium. Założenie konta nie pociąga za sobą żadnych opłat aktywacyjnych, wymaga jednak zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie danych przez Administrację Maildom. Klient ma prawo cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili. Wiąże się to z zamknięciem konta w serwisie, którego procedura została opisana w punkcie 4.1.

Klient jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktualności wprowadzonych danych. Administracja Maildom nie odpowiada za szkody odniesione przez Klienta z powodu niezabezpieczenia konta e-mail silnym hasłem, używania haseł do wielu usług jednocześnie czy podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

2.2. Polityka Cookies

Serwis używa technologii ciasteczek (ang. cookies) wyłącznie w celu zapisywania informacji technicznych takich jak identyfikator konta, na które zalogowany jest Klient, preferencje, itp.

Na stronach partnerów, z których korzystamy ciasteczka mogą być używane inaczej, np. w celu śledzenia zachowań; z tego względu prosimy o zapoznanie się z możliwościami zapobieżenia ich ustawiania przez przeglądarkę, np. korzystając z rozszerzeń przeglądarki takich jak Ghostery.

Serwis korzysta z usług analityki biznesowej opartej o mechanizmy takie jak ciasteczka i pamięć lokalna. Spis dostawców tych usług znajduje się w punkcie 7.2 regulaminu.

2.3. Uwarunkowania prawne

O wszystkich zmianach regulaminu Klient zostanie poinformowany przez wiadomość e-mail. Zaakceptowanie zmian w regulaminie przez Klienta jest warunkiem dalszego korzystania z serwisu. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. Sposób składania i realizacji zamówień

3.1. Zawarcie umowy

Klient zawiera z Administracją Maildom dwa rodzaje umów:

 • umowę ramową wraz ze zgodą wyrażoną w formie elektronicznej na przetwarzanie danych osobowych, którą nawiązuje poprzez rejestrację w serwisie i akceptację regulaminu; oraz
 • umowę o świadczenie usług, której warunki, o ile nie wyszczególniono ich w oddzielnym dokumencie, zawiera rzeczony regulamin.

Umowa o świadczenie usług jest zawierana w momencie złożenia przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Aby złożyć takie zamówienie konieczne jest zawarcie umowy ramowej i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. rejestracja w serwisie i akceptacja niniejszego regulaminu.

Umowa ramowa nie nakłada na Klienta obowiązku zawarcia umowy o świadczenie usług.

Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas określony z możliwością odnowienia umowy przed końcem poprzedniej; w przypadku odnowienia, o ile nie wyszczególniono tego w oddzielnym dokumencie, zastosowanie znajdują przepisy regulaminu w brzmieniu na dzień zawarcia nowej umowy.

3.2. Opłaty za korzystanie, data rozpoczęcia oraz zakończenia świadczenia usług

Opłata za korzystanie z usługi wynosi 59 zł miesięcznie brutto lub 49 zł miesięcznie brutto przy wyborze auto-odnowienia poza okresami promocyjnymi. W przypadku braku wniesienia opłaty za konto Premium, konto Klienta zostanie automatycznie zdegradowane do wersji Darmowej.

Opłata wykonywana jest w formie płatności pre-paid, przedłużającej okres pełnej dostępności usług dla danego adresu email, licząc od daty późniejszej: końca obecnego okresu bądź daty płatności. Pełna dostępność usług zaczyna się od momentu potwierdzenia płatności przez Paddl, operatora płatności. Moment potwierdzenia płatności rozpoczyna okres rozliczeniowy.

Administracja Maildom może oferować produkt po niższych cenach w okresach promocyjnych oraz na podstawie oddzielnych postanowień. Cenę podczas promocji oraz długość jej trwania określa oddzielny regulamin promocji lub treść postanowienia.

Administracja Maildom może oferować bezpłatne okresy próbne dla nowych i obecnych klientów w celu przetestowania serwisu i/lub nowych funkcjonalności.

3.3. Ograniczenia realizacji zamówienia i dostępne formy płatności

 • Nie obsługujemy płatności gotówką. Płatność kartą, Paypal lub Apple Pay odbywa się poprzez serwis Paddl.
 • Płatności można dokonać w dowolnym momencie, o ile serwis Paddl jest aktywny. Administracja Maildom nie odpowiada za niedogodności i straty spowodowane przerwą w dostępności usługi Paddl.
 • Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT i wystawia faktury VAT. Faktura Vat lub rachunek do zamówienia będzie dostępny po dokonaniu zamównienia.

4. Zamknięcie konta: rozwiązanie umów

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług przez Klienta jest rozpatrywane w drodze odstąpienia od umowy.

Klient może rozwiązać umowę ramową poprzez usunięcie konta w serwisie, inicjowane poprzez opcję “usuń konto” w panelu Edycji. Usunięcie konta powoduje usunięcie wszystkich danych dotyczących konta Klienta z bazy danych. Klient jest odpowiedzialny za zamknięcie konta. Zamknięcie Konta Maildom przez Klienta przed końcem okresu rozliczeniowego, za który została dokonana płatność, nie zobowiązuje Administratora do zwrotu kwoty za niewykorzystany okres.

Administracja Maildom zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług, gdy:

 • Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu;
 • Klient dokona zwrotu środków w ramach procedury chargeback.

Administracja Maildom zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ramowej, gdy:

 • Klient dwukrotnie złamie postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Procedura zwrotów i reklamacji: odstąpienie od umowy

Administrator nie zapewnia zwrotów ani kredytów za niewykorzystany czas korzystania z Usługi i Abonamentu, jeżeli Klient  zdecyduje się zamknąć konto Maildom przed końcem trwania Abonamentu, niezależnie od okresu rozliczeniowego. Aby traktować wszystkich Klientów w równym stopniu i utrzymać niskie koszty administracyjne dla najwyższej korzyści wszystkich Klientów Administrator nie przewiduje wyjątków od tej regulacji. Po anulowaniu konta Premium w Edycji Maildom abonament przestanie działać natychmiast, a środki z poprzednich płatności zostają utracone i nie podlegają zwrotowi.

6. Postępowanie gwarancyjne
Administrator gwarantuje najwyższą jakość swoich działań w celu zapewnienia dostępności i ciągłości oferowanych Usług i Treści zgodnie z ich przeznaczeniem. Żadna transmisja danych na odległość nie gwarantuje jednak 100% bezpieczeństwa, ciągłości i dostępności oferowanych Usług.

Administrator nie gwarantuje zgodności oferowanych Usług i Treści z oprogramowaniem innych producentów. Klient ponosi odpowiedzialność za wybór i konsekwencje wynikające z używania innego oprogramowania, w tym jego przydatności do celów Użytkownika.

Administrator zastrzega, że opinie Klientów nie odzwierciedlają w jakikolwiek sposób poglądów i opinii przedstawicieli Administratora. Administrator nie monitoruje ani nie kontroluje opinii w sposób ciągły, jeżeli jednak zostaną ujawnione opinie niezgodne z niniejszym regulaminem Administrator podejmie wysiłki w celu ich usunięcia.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności z następujących przyczyn:

 • działania siły wyższej;
 • zwroty i wpisy dodane przez Klienta do serwisu Maildom w związku z korzystaniem z oferowanych Usług i Treści;
 • działania niezgodne z prawem i z niniejszym regulaminem podejmowane przez Klienta podczas korzystania z oferowanych Usług i Treści;
 • zakłócenia w dostępności oferowanych Usług i Treści nie spowodowanych przez Administratora;
 • szkody poniesione przez Klienta w związku z zawieszeniem lub zamknięciem konta przez Klienta lub z innych przyczyn wynikających z winy Klienta;
 • szkody poniesione przez Klienta w wyniku korzystania przez osobę trzecią z danych, które umożliwiają mu dostęp do świadczonych Usług i Treści;
 • szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania z oferowanych Usług i Treści, w tym faktycznie poniesionych szkód, utraty oczekiwanych korzyści, utraty danych, uszkodzeń lub awarii komputera, kosztów sprzętu zastępczego i oprogramowania, zamknięcia i naruszenia reputacji firmy;
 • konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych przez innych Klientów, mimo że zobowiązanie takie zostało podjęte z wykorzystaniem oferowanych Usług i Treści.

7. Polityka Ochrony Danych Osobowych

Dane zbierane w trakcie użytkowania usługi służą jedynie w celu realizacji zamówionych przez Klienta funkcjonalności usługi.

Dane podawane są dobrowolnie. Brak podania danych wymaganych do realizacji Usługi uniemożliwia korzystanie z Usługi w zakresie, w którym dane te były niezbędne.

Klient w każdej chwili ma możliwość dostępu do swoich danych, a także ich modyfikacji lub usunięcia poprzez serwis Maildom. Jeśli serwis Maildom jest niedostępny, a potrzeba dostępu, modyfikacji lub usunięcia jest pilna i uzasadniona, Klient może skontaktować się z Administracją Maildom pod adresem kontakt@maildom.pl. Dane osobowe przechowywane są od momentu założenia konta, do momentu jego usunięcia.

7.1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Jankowski Group. Adres siedziby oraz adres do korespondencji znajdują się w sekcji 1. Definicja Usługi.

7.2. Usługi, którym przekazujemy Twoje dane osobowe

Hosting cyber_Folks – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228 PLN w pełni wpłacony.

Analityka Google – Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

Analityka Hotjar – Hotjar, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Płatności Paddle – Paddle, 70 Wilson St, Finsbury, London EC2A 2DB, United Kingdom.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.